Privacy en Cookie Policy

Privacystatement voor Bruynzeel Storage Systems B.V.

Bruynzeel Storage Systems legt in het privacystatement aan u uit welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. Ook wijst Bruynzeel Storage Systems u met deze privacystatement op de risico’s, rechten en verplichtingen en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Verder maakt Bruynzeel Storage Systems u duidelijk op welke wijze de rechten met betrekking tot de verwerking kunnen worden uitgeoefend.

 

 • Indentiteit/contactgegevens

Bruynzeel Storage Systems B.V.

Industrieterrein 7

5981 NK Panningen


Telefoon: 077 – 306 90 00
E-mail :  info@bruynzeel.org

Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via Privacy@bruynzeel.org

 

 • Gegevensverwerking

Via de diensten van Bruynzeel Storage Systems en/of de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. Bruynzeel Storage Systems gebruikt de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Bruynzeel Storage Systems. Bruynzeel Storage Systems verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De aan Bruynzeel Storage Systems gelieerde ondernemingen zijn:
- Tognology

Websites van Bruynzeel Storage Systems:

 • https://bruynzeel-storage.nl
 • https://bruynzeelstorage.be
 • https://bruynzeel.de
 • https://bruynzeel.fr
 • https://bruynzeel.se
 • https://bruynzeel.no
 • https://bruynzeel.dk
 • https://bruynzeel.co.uk
 • https://bruynzeel-storage.com
 • https://bruynzeel-store.nl
 • https://bruynzeel-store.be
 • https://bruynzeel-store.com

 

 •  Soorten gegevens die worden verzameld

 

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Locatiegegevens;
 • Inloggegevens
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;
 • Gegevens gerelateerd aan werk zoals werkgever, functie en inkomensgegevens;
 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze diensten, websites of apps, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres;
 • Gegevens over talenten of interesses ingedeeld in categorieën

Van belang hierbij is om te weten dat Bruynzeel Storage Systems niet altijd alle gegevens van u gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Bruynzeel Storage Systems de gegevens verwerkt.

Bruynzeel Storage Systems verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

Bruynzeel Storage Systems verwerkt de persoonsgegevens die klanten zelf aan Bruynzeel Storage Systems ter beschikking stellen. Ook wordt de informatie ter beschikking gesteld door aanmelding van de nieuwsbrief.

De e-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst. De klant heeft op iedere nieuwsbrief de mogelijkheid zich af te melden via een link.

Bruynzeel Storage Systems verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, wordt hiervoor expliciete toestemming gevraagd.

 

 • Bron van gegevensverkrijging

Bruynzeel Storage Systems vraagt de gegevens bij de klant op en de klant verstrekt uit eigen wil gegevens. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken. Ook zijn er gegevens die Bruynzeel Storage Systems automatisch verkrijgt. Denkt hierbij aan gedetailleerde gegevens over de apparaten die de klant gebruikt. Bruynzeel Storage Systems verkrijgt deze gegevens via cookies en vergelijkbare technieken.

 

 • Doeleinden voor de gegevensverwerking

Bruynzeel Storage Systems gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de diensten en producten van Bruynzeel Storage Systems aan te bieden en te kunnen laten werken
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Uitvoering van analyses
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 

 • Toestemming

Bruynzeel Storage Systems zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete  toestemming, dan hebt u altijd het recht om de toestemming in te trekken.

 

 • Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Het kan zijn dat Bruynzeel Storage Systems uw gegevens verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Bruynzeel Storage Systems de diensten/goederen niet leveren. U moet hierbij denken aan  de volgende gegevens, e-mail adres, voornaam, achternaam, voorkeuren voor nieuwsbrieven, naam en adres gegevens van uw werkgever.

 

 • Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht

Bruynzeel Storage Systems kan gegevens verwerken omdat die op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Bruynzeel Storage Systems bijvoorbeeld betalingsgegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Bruynzeel Storage Systems zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 10 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn en voor overige gegevens 5 jaar vanaf het moment van vastlegging en meer jaren afhankelijk van de duur van de overeenkomst en de overeengekomen garantietermijn.

 

 • Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan Bruynzeel Storage Systems gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Bruynzeel Storage Systems zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Bruynzeel Storage Systems zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Bruynzeel Storage Systems zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 6, 7 of 8 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.

 

 • Ontvangers van persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen binnen Bruynzeel Storage Systems en aan Bruynzeel Storage Systems gelieerde ondernemingen worden uitgewisseld en gecombineerd.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Bruynzeel Storage Systems gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Bruynzeel Storage Systems maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit zal in een zogenaamde verwerkersovereenkomst worden vastgelegd.

Alle persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen in software die ter beschikking wordt gesteld door een leverancier uit Canada. Deze leverancier heeft zelf geen toegang tot deze gegevens tenzij expliciet toegang is verleend door Bruynzeel Storage Systems, dit gegeven ligt vast in een verwerkersovereenkomst.

Bruynzeel Storage Systems zal gegevens van EU klanten niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Bruynzeel Storage Systems daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Voor onze Zwitserse klanten worden de gegevens verzameld op ons hoofdkantoor in Panningen, Nederland. Deze gegevens kunnen gebruikt worden door medewerkers die behoren tot de EU.

 

 • Cookies

Op deze en andere websites van Bruynzeel Storage Systems maken wij gebruik van cookies. Bruynzeel Storage Systems gebruikt de volgende cookies:

 

Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.

Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website

Social cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar.

 

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

 

 • Profiling

Bij onze diensten kunnen wij gebruik maken van profiling. Dit houdt het volgende in: analyseren, verzamelen en combineren van persoonsgegevens met als doel u in te delen in een bepaalde categorie.

Door middel van profiling kan Bruynzeel Storage Systems het profiel en bijbehorende interesses afleiden en in welke content u mogelijk bent geïnteresseerd en welke producten en diensten bij u zouden passen.

Profiling kan een impact op uw privacy hebben. Dit zou kunnen door onjuiste of verkeerde verouderde gegevens waardoor categorieën aan u zijn gekoppeld. Als het voorgaande het geval is, kunt u contact op nemen met Privacy@bruynzeel.org. Bruynzeel Storage Systems zal dan nadere maatregelen nemen, bijvoorbeeld het resetten of verwijderen van uw profiel.

 

 • Klacht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Beveiliging persoonsgegevens

Bruynzeel Storage Systems respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bruynzeel Storage Systems doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Als Bruynzeel Storage Systems (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Bruynzeel Storage Systems deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

 

 • Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

U kunt ons te allen tijde een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar Privacy@bruynzeel.org geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Bruynzeel Storage Systems probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

 

 • Wijzigingen

Bruynzeel Storage Systems behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.Vragen en/of opmerkingen?

Neem contact op met ons via:

E-mail: privacy@bruynzeel.org