Leverings- en verkoop voorwaarden

Nederlandse leverings- en verkoop voorwaarden:

 

Artikel 1  Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle door wederpartij gehanteerde voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake verkoop, levering en/of verrichten van diensten door Bruynzeel Storage Systems bv, hierna in deze voorwaarden te noemen: BSS, voorzover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

2. Een overeenkomst wordt alleen dan niet door deze algemene voorwaarden beheerst, wanneer partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen en BSS dit schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, zulks met vermelding van de niet van toepassing zijnde bepalingen.

3. BSS kan niet door enige handeling, door een mededeling, een toezegging van een werknemer of vertegenwoordiger of stilzwijgend geacht worden te hebben ingestemd met de door wederpartij gehanteerde voorwaarden of met een niet schriftelijk overeengekomen wijziging van deze verkoopvoorwaarden.

4. Tenzij BSS aan wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft meegedeeld, worden alle overeenkomsten die voortvloeien uit een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst en alle nieuwe overeenkomsten tussen partijen eveneens beheerst door deze voorwaarden, ook in het geval de overeenkomst nadien per telefoon, telefax, dan wel door e-mail tot stand komt.

5. Indien BSS en wederpartij bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden overeenkomen, gelden deze afwijkende voorwaarden slechts voor de opdracht, waarvoor deze voorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen en hebben deze afwijkende voorwaarden geen werking op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op door BSS te verlenen service en onderhoud.

 

Artikel 2  Offertes, overeenkomsten en documentatie

1. Alle door BSS uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BSS is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. Wanneer wederpartij een order plaatst, die niet is vooraf gegaan door een offerte van BSS, komt eerst dan een overeenkomst tot stand indien BSS schriftelijk deze order heeft geaccepteerd.

3. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen in een gesloten overeenkomst kunnen partijen binden. Wanneer wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de overeengekomen prijs eveneens schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van BSS zijn niet bindend dan nadat en voor zover zij door BSS schriftelijk zijn bevestigd.

5. Gegevens welke zijn vermeld in catalogussen, documentatie, afbeeldingen, tekeningen en berekeningen door of namens BSS verstrekt, zijn indicatief. Wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen, behalve voor zover genoemde gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in een op grond van het bovenstaande tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

6. Ten aanzien van stellingen geldt, dat deze worden aangeboden en geleverd met inachtneming van de gebruikelijke richtlijnen en normen met betrekking tot ontwerp, berekening en montage, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid van volledigheid van de gegevens, welke door hem dienen te worden verstrekt. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen zijn toelaatbaar.

7. Aanbiedingen, documentatie, tekeningen, berekeningen en beschrijvingen blijven eigendom van BSS, ook al zijn daarvoor kosten door haar in rekening gebracht. Zij dienen, indien geen overeenkomst tot stand komt, onverwijld aan BSS te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van BSS noch in origineel noch in afschrift aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven. Wederpartij staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door BSS gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. Bij overtreding van het bovenstaande is koper aan BSS 20% verschuldigd van het in de aanbieding door BSS genoemde totaalbedrag, met een minimum van € 500,-- per overtreding.

8. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij BSS geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale tarief een toeslag berekend. Bij montagewerkzaamheden worden reisuren als montage-uren gerekend.

 

Artikel 3  Omschrijving, kwaliteit en reclames

1. BSS zal wederpartij de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in het aanbod of in de offerte omschreven c.q. zoals door BSS geaccepteerd. Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maten en gewichten zijn toelaatbaar.

2. BSS heeft het recht wijziging in de modellen van haar zaken aan te brengen, alsmede om in voorkomende gevallen het model te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren model.

3. BSS is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit haar verkoopprogramma zijn vervallen.

4. Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. Wederpartij controleert daarbij:
    a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van de zaken in orde is;
    b. of de juiste zaken zijn geleverd;
    c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid), overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
    d. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken.

5. Reclames omtrent verpakking, emballage en uitwendige staat van de zaken moeten direct op de vrachtbrief of op het ontvangstbewijs aangetekend worden. Reclames omtrent zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 14 dagen na aflevering aan BSS kenbaar gemaakt te worden.
Niet-zichtbare gebreken dient wederpartij binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar kenbaar te maken.

6. Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden aan het adres van BSS binnen de in het vorige lid aangeduide termijnen, op straffe van verval van rechten van wederpartij.

7. Ook indien wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan BSS worden geretourneerd.

8. Uitsluitend indien een gebrek als zodanig door BSS wordt erkend, is wederpartij gerechtigd de betaling van 5% van de prijs van de betrokken producten op te schorten, totdat het gebrek hersteld is. Elk ander beroep door wederpartij schort de betalingsverplichting niet op, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4  Advies en projectkosten

Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. Aan de door BSS opgegeven belastingscapaciteit kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, leden 4, 5 en 6 door wederpartij alleen rechten worden ontleend, indien en voor zover wederpartij de configuratie ongewijzigd laat en de stellingen onbeschadigd zijn.
Door wederpartij zelfstandig gemonteerde stellingen en/of gewijzigde stellingen vallen buiten de in artikel 14 vermelde garantie.

 

Artikel 5  Prijzen, prijswijziging

1. De met een in Nederland gevestigde wederpartij overeengekomen prijs omvat, behalve de prijs voor de zaak, mede inklaringskosten, invoerrechten, accreditiefkosten en kosten van verpakking en is exclusief BTW. De met een buiten Nederland gevestigde wederpartij overeengekomen prijs omvat enkel de prijs van de gekochte en de te leveren zaken, inclusief verpakking.

2. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldende lonen, sociale lasten, materiaalprijzen en valutaverhoudingen. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor aflevering van de zaken de kostprijs voor BSS wordt verhoogd, hetzij als gevolg van valutaherziening, verhoging van de belastingen of invoerrechten, invoering of wijziging van overheidsvoorschriften of -maatregelen of prijsstijging van grond- en hulpstoffen, dan wel andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van BSS vallen, is BSS gerechtigd de prijsverhoging aan wederpartij door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft wederpartij binnen 14 dagen nadat BSS koper dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, het recht de overeenkomst door een aan BSS gerichte schriftelijke en per aangetekende post verzonden verklaring te ontbinden.

 

Artikel 6  Levering, levertijd

1. De opgegeven levertijd gaat in op de dag na schriftelijke acceptatie van de offerte door wederpartij c.q. schriftelijke bevestiging door BSS van een order, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn.

3. Tenzij BSS in overmacht verkeert ingevolge artikel 15, dient wederpartij bij overschrijding van de levertijd BSS schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, bij gebreke waarvan wederpartij het recht heeft de overeenkomst door middel van een aan BSS gerichte, schriftelijke, per aangetekende post verzonden verklaring, te ontbinden.

4. Bij overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, is BSS nimmer aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij of derden ontstane schade, gevolgschade daaronder begrepen.

5. Levering aan een in Nederland gevestigde wederpartij geschiedt franco aan de overeengekomen plaats van levering, exclusief lossen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering aan een buiten Nederland gevestigde wederpartij geschiedt af fabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien, zowel in als buiten Nederland, de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, danwel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is BSS gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

6. BSS wordt geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan door de zaken eenmaal aan wederpartij aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld.

7. In het geval wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van wederpartij. Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten van het retourneren en van de opslag, verschuldigd zijn. In geval van weigering tot afname zal BSS niet eerder gehouden zijn de zaken af te leveren, dan nadat wederpartij de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van de weigering tot afname door BSS gemaakte kosten.

8. Wederpartij draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en transport.

9. Het is BSS toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is BSS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

10. BSS is gerechtigd om zonder opgave van reden levering onder rembours te doen geschieden.

11. BSS heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van wederpartij (directiewisseling etc.) naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent wederpartij BSS bereiken. Voorts is BSS niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.

 

Artikel 7  Opslag en retournering

1. Wanneer wederpartij te kennen heeft gegeven, niet in staat te zijn de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal BSS -als haar opslagmogelijkheden dit toelaten- op verzoek van wederpartij de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij op de door wederpartij opgegeven plaats(en) zijn bezorgd c.q. door wederpartij zijn afgenomen.

2. Wederpartij is verplicht aan BSS de opslagkosten volgens het bij BSS gebruikelijke tarief en -bij gebreke daarvan- volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel wanneer dit een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum.

3. In geval van de onder de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde situatie is BSS gerechtigd wederpartij voor het bedrag van de order te factureren, welk bedrag wederpartij dient te voldoen overeenkomstig het onder artikel 13 bepaalde.

4. Wederpartij is alleen gerechtigd de geleverde zaken aan BSS te retourneren na voorafgaande schriftelijke overeenstemming met BSS over de reden van de retournering en creditering. De zaken dienen door wederpartij in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de retournering van de zaken franco naar de door BSS opgegeven plaats(en).

 

Artikel 8  Verpakking

1. BSS zal de te leveren zaken behoorlijk verpakken, tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet, en op zodanige wijze beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. BSS draagt zorg voor de gebruikelijke transportverzekering. De aansprakelijkheid van BSS terzake van verzending van de zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot de door de transportassuradeuren verstrekte dekking.

2. Wanneer BSS voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde -al dan niet tegen vergoeding van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is wederpartij verplicht, tenzij het om eenmalige verpakking gaat, deze laadborden etc. terug te zenden naar het door BSS opgegeven adres, bij gebreke waarvan wederpartij aan BSS de door haar daardoor geleden schade zal vergoeden.

 

Artikel 9  Installatie/montage

1. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de zaken door BSS op de overeengekomen plaats(en) zullen worden geïnstalleerd/gemonteerd, zal BSS daartoe deskundig personeel ter beschikking stellen, alsmede zorgdragen voor instructie van wederpartij.

2. Waar nodig zijn de montage-/installatiewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan wederpartij gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door wederpartij in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betrokken tekeningen worden door wederpartij voor akkoord getekend en aan BSS geretourneerd, dan wel na twee weken geacht voor akkoord te zijn ontvangen. De geschiktheid van de constructie van het gebouw alsmede de (onder)grond daarvan, waarin de zaken worden gemonteerd, is voor de verantwoordelijkheid van wederpartij.

3. Wederpartij is verplicht voorafgaand aan de installatie de benodigde voorzieningen te treffen, waaronder:

- ongestoorde toegang van personeel en de zaken tot de plaats van installatie/montage;

- voorzieningen voor transport, waaronder in de gehele montageperiode een vorkheftruck en/of andere hijs- en vervoermiddelen;

- voldoende stroom, verlichting en verwarming;

- voldoende aansluitpunten voor het plaatsen van de zaken alsmede alle overige voorzieningen die een ongestoorde installatie/montage door BSS mogelijk maken;

- de mogelijkheid van opslag van de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde alsmede de gereedschappen in af te sluiten en uitsluitend voor BSS toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen, bij gebreke waarvan BSS bevoegd is eenzijdig de installatie/montage op te schorten totdat de benodigde voorzieningen door wederpartij zijn getroffen. In dat geval is BSS gerechtigd de kosten verbonden aan de tweede installatie bij wederpartij in rekening te brengen.

4. Alle terzake van een installatie/montage te verrichten werkzaamheden en te maken kosten voor elektriciens-, loodgieters-, grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en/of hijs- en vervoerswerkzaamheden op de plaats van aflevering zijn voor rekening en risico van wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle kosten van logies, voeding en verblijf van monteurs en werklieden voor rekening van wederpartij.

5. Installatie geschiedt overeenkomstig de door de rijksoverheid gestelde eisen, alsmede -voor zover door wederpartij voor het totstandkomen van de overeenkomst aan BSS schriftelijk medegedeeld- overeenkomstig de door plaatselijke of provinciale overheid gestelde eisen. Wanneer bedoelde eisen na het tot stand komen van de overeenkomst worden gewijzigd of voordien niet aan BSS zijn medegedeeld, zullen de eventuele aan de installatie verbonden meerkosten als gevolg daarvan door BSS aan wederpartij in rekening worden gebracht.

6. Schade aan geleverde zaken of onderdelen hiervan -al dan niet door onoordeelkundige behandeling of opslag- tussen de tijdstippen van de levering en van de installatie/montage is voor rekening en risico van wederpartij.
Schade, veroorzaakt door gebreken aan de door wederpartij aan BSS ter beschikking gestelde vervoermiddelen alsmede door ondeskundig gebruik door anderen dan de werknemers van BSS, is voor rekening en risico van wederpartij.

7. Meerwerk dat door BSS bij wederpartij in rekening wordt gebracht, ook al wordt dit meerwerk door wederpartij bestreden, geldt nimmer als een prijsverhoging in de zin van artikel 5 lid 3, zodat wederpartij niet het recht heeft de overeenkomst op die grond te ontbinden indien meerwerk in rekening wordt gebracht.

8. De installatie/montage is voltooid wanneer de zaken voor ingebruikneming gereed zijn, zulks ter beoordeling van BSS.

9. Het is wederpartij niet toegestaan montagewerkzaamheden te verrichten op straffe van verval van het recht van garantie en/of reclame tenzij partijen hieromtrent schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 10  Overgang risico

Vanaf het tijdstip van levering van zaken gaat het risico over op wederpartij, die de gekochte zaken deugdelijk zal verzekeren.

 

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

1. De door BSS geleverde zaken blijven eigendom van BSS tot dat wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met BSS gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door BSS verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door wederpartij van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, (een) uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomst(en) of nieuwe overeenkomst(en).

2. De door BSS afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen zonder schriftelijke toestemming van BSS niet worden doorverkocht, verpand noch mag daarop enig ander recht worden gevestigd, tenzij de zaken worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij en met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.

3. Indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is BSS gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden, die de zaak voor wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht BSS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. Wederpartij verplicht zich:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan BSS te geven;

- alle aanspraken van wederpartij of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan BSS op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

- de vorderingen, die wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door BSS geleverde zaken te verpanden aan BSS op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van BSS;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die BSS ter bescherming van haar eigendomsrechten met betrekking tot de zaken wil treffen en welke wederpartij niet onredelijk hinderen in een normale uitoefening van zijn bedrijf.

6. Wederpartij, die in strijd handelt met hetgeen in lid 5 is bepaald, verbeurt ten gunste van BSS een boete ter hoogte van de factuurwaarde van de zaken, onverminderd het recht van BSS de werkelijke, hogere schade van wederpartij te vorderen.

7. Wederpartij dient derden op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van BSS. BSS kan van wederpartij verlangen dat deze haar op het eerste verzoek doet blijken van een schriftelijke mededeling aan de bedoelde derden, alsmede van de bevestiging van ontvangst van deze mededeling door de desbetreffende derden.

 

Artikel 12  Doorverkoop

1. Wederpartij is bij doorverkoop niet bevoegd de zaak te exporteren zonder schriftelijke toestemming van BSS.

2. Wederpartij is verplicht bij doorverkoop op zijn afnemer(s) de verplichting op te leggen dat deze de zaken niet zal exporteren en ervoor zorg te dragen dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.

3. Wederpartij is bij doorverkoop binnen Nederland niet bevoegd de zaken te verkopen en te leveren aan afnemers, die niet voor de door hem te sluiten overeenkomst(en) schriftelijk jegens wederpartij verklaren zich aan het in dit artikel gestelde te zullen houden. Wederpartij zal op eerste verzoek bedoelde verklaring aan BSS overleggen.

4. Wederpartij is verplicht bij doorverkoop mee te werken en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die BSS treft en waaromtrent zij telkens tijdig van te voren wederpartij zal inlichten. De verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, premies en prijsvragen, handhaving van bepaalde consumentenprijzen, een bepaalde display in verkoopruimten van wederpartij, inruilacties enz.

5. Wederpartij is bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de zaken aan te brengen, doch het is hem niet toegestaan dat zodanig te doen, dat daardoor de merknaam en het logo van BSS niet meer zichtbaar zijn.

6. Wederpartij die in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt ten gunste van BSS een schadevergoeding voor iedere transactie die onder één van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op € 50.000,-- per transactie.

 

Artikel 13  Betaling, incasso

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:

             - in geval van levering met montage:

                         - van opdrachten t/m € 15.000,-- exclusief BTW:

                                                 binnen 30 dagen netto;

                         - van opdrachten van meer dan € 15.000,-- exclusief BTW:

                                                 30% netto binnen 10 dagen na opdracht,

                                                 60% netto binnen 10 dagen na aanvang aflevering materiaal,

                                                 10% netto binnen 30 dagen na voltooiing van de installatie als bedoeld in artikel 9 lid 8.

              - in geval van levering zonder montage:

                         - van opdrachten tot en met € 15.000,-- exclusief BTW:

                                                  binnen 30 dagen netto;

                         - van opdrachten van meer dan € 15.000,-- exclusief BTW:

                                                  bij opdracht 40%,

                                                  bij eerste levering 30%,

                                                  bij laatste levering 30%,

                                                  alle binnen 15 dagen netto.

2.De in lid 1 bedoelde termijnen zijn fatale termijnen. Na het verstrijken daarvan is wederpartij rechtens in verzuim. Vanaf het moment waarop hij in verzuim is is wederpartij 1% rente per kalender maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend.

3.Betaling dient te geschieden:

- door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van BSS;

- door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door BSS aangegeven bank-/girorekening t.n.v. Bruynzeel Storage Systems bv.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper worden de verplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door BSS worden geen zaken in ruil aangenomen. Indien in twee of meer termijnen betaald zal worden, is BSS gerechtigd te bedingen dat wederpartij een bankgarantie afgeeft.

6. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betaling op de hoofdsom geschiedt in eerste plaats op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij BSS een andere volgorde van betaling schriftelijk aangeeft.

7. Indien wederpartij de overeenkomst niet, dan wel slechts gedeeltelijk nakomt is hij buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% (exclusief BTW) van het door BSS te vorderen bedrag.

 

Artikel 14  Garantie en aansprakelijkheid

1. Wederpartij wordt geacht de levering c.q. de installatie/montage te hebben geaccepteerd als zijnde conform de opdracht door de ingebruikname van de geleverde c.q. geïnstalleerde/gemonteerde goederen.

2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verstrekt BSS op materiaal- en constructiefouten drie jaar garantie en op elektrische componenten 1 jaar garantie, vanaf datum levering.

3. De garantie van BSS is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van BSS. Vervangen onderdelen worden eigendom van BSS. De met betrekking tot de vervanging door BSS te maken arbeidskosten en voorrijkosten zijn voor rekening van wederpartij.

4. BSS staat er uitsluitend voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing voorzien. BSS staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor wederpartij deze wil bestemmen; ook niet wanneer dit doel aan BSS kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

5. Het recht op garantie vervalt indien de schade het gevolg is van het feit dat wederpartij of een afnemer van hem de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt. Wederpartij kan eveneens geen recht op garantie geldend maken gedurende de periode dat hij nalatig is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

6. Geen aanspraak op garantie kan worden gemaakt indien de montage/installatie niet door of vanwege BSS is uitgevoerd. Elke aanspraak op garantie vervalt in geval van veranderingen, waaronder mede wordt verstaan wijzigingen in de configuratie van een stelling, en reparaties die zonder schriftelijke toestemming van BSS zijn uitgevoerd -een en ander vanwege de opdrachtgever of derde- en bij gebruik van andere dan door BSS geleverde onderdelen.

7. Voor schade als gevolg van het niet in overeenstemming met de productomschrijving of gebruiksaanwijzing handelen is BSS niet aansprakelijk.

8. BSS is niet aansprakelijk voor onjuiste installatie/montage die niet door of vanwege BSS is uitgevoerd.

9. BSS is in verband met door haar geleverde en/of geïnstalleerde/gemonteerde zaken resp. door haar verrichte diensten, in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, direct noch indirect, hoe ook genaamd.

10. BSS aanvaardt bij het uitvoeren van installatie-/montagewerkzaamheden slechts aansprakelijkheid voor letsel van personen, schade aan gebouwen, installaties of overige zaken, alsmede voor andere schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van haar zelf, haar leidinggevende werknemers, dan wel andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld.

11. Behoudens het hierna bepaalde is de aansprakelijkheid van BSS op grond van dit artikel beperkt tot ten hoogste het bedrag van de gefactureerde waarde van de geleverde zaken. In het geval BSS voor de aansprakelijkheid is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de schade door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed. In geval van persoonlijk letsel is de aansprakelijkheid van BSS beperkt tot een bedrag van ten hoogste €500.000,-.

12. Wederpartij vrijwaart BSS tegen eventuele schadeclaims van derden terzake van de bij de uitvoering van de overeenkomst aan deze veroorzaakte schade waarvoor BSS wordt aangesproken. Wederpartij is eveneens aansprakelijk jegens BSS voor vergoeding van eventuele schade die BSS mocht lijden ten gevolge van ondeugdelijkheid van de constructie van het gebouw alsmede de (onder)grond daarvan, waarin de producten worden geïnstalleerd.

 

Artikel 15  Overmacht

1. Onder overmacht aan de zijde van BSS wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee BSS ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan een normale uitvoering daarvan redelijkerwijs niet door wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, aanwezigheid of dreiging met “fall-out”, oproer, molest, brand, water- en rookschade, overstroming, sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, ziekte van een onvervangbare werknemer, transportproblemen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, breuk of defecten aan machines die van bijzondere aard zijn en specifiek voor het product zijn vervaardigd, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van BSS als bij derden van wie BSS de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport -al dan niet in eigen beheer- en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of buiten de risicosfeer van BSS ontstaan of gelegen.

2. Wanneer BSS door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft BSS het recht de uitvoering daarvan op te schorten, dan wel te harer keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. In geval van overmacht is BSS niet gehouden tot garantie noch aansprakelijk voor de door wederpartij, diens afnemers of derden geleden schade.

4. Indien door overmacht de levering met meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel BSS als wederpartij bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke per aangetekende post aan de wederpartij gerichte mededeling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat één van partijen recht op schadevergoeding kan doen gelden.

5. Wanneer overmacht intreedt terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, heeft wederpartij, wanneer door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte overeenkomstig het in lid 4 van dit artikel bepaalde te ontbinden, onder de verplichting hetgeen hem reeds is geleverd aan BSS terug te zenden voor rekening en risico van wederpartij, op voorwaarde dat wederpartij kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt als gevolg van het niet afleveren van de resterende zaken.

 

Artikel 16  Ontbinding

1. BSS is bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke, aan wederpartij gerichte, verklaring te ontbinden:

- na schriftelijke ingebrekestelling: wanneer wederpartij enige contractuele verplichtingen niet nakomt en na daartoe door BSS aan koper uitgebrachte schriftelijke en per aangetekende post verzonden sommatie nalatig blijft binnen een week aan haar contractuele verplichtingen te voldoen;

- zonder schriftelijke ingebrekestelling: wanneer wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, wanneer wederpartij overlijdt, alsmede bij een (voorgenomen) stillegging of liquidatie van het bedrijf en/of bij een (voorgenomen) ontbinding van de vennootschap van wederpartij.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In geval van deze ontbinding verbeurt wederpartij een bedrag van 35% van de koopprijs, onverminderd de aanspraken van BSS op volledige schadevergoeding, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

3. Buiten de in artikel 15 genoemde ontbindingsmogelijkheden heeft wederpartij niet het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door BSS die zeer ernstig is en nadat wederpartij tenminste twee schriftelijke ingebrekestellingen heeft verzonden, is wederpartij uitsluitend bevoegd om ontbinding van de overeenkomst voor de rechter te vorderen.

 

Artikel 17  Privacy

1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.

2. Op alle overeenkomsten, offertes en dienstverlening is de privacyverklaring van Bruynzeel van toepassing. De privacyverklaring is te raadplegen via de link: https://bruynzeel-storage.nl/privacy/

3. Bruynzeel is niet aansprakelijk voor boetes of claims als wederpartij de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

 

Artikel 18  Wijziging van de voorwaarden

1. BSS is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, hetgeen echter niet van toepassing zal zijn op orders en leveringen welke reeds voor het tijdstip van wijziging of aanvulling werden geplaatst resp. plaatsvonden.

2. BSS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij toezenden.

3. De wijzigingen treden in werking op het moment dat die wijzigingen aan wederpartij zijn medegedeeld, althans indien BSS een bepaald tijdstip noemt waarop de wijzigingen in werking zullen treden, op dat tijdstip.

 

Artikel 19  Geschillen

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende of nieuwe overeenkomsten worden, behoudens de geschillen die in hun belang of aard tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren, ter beslechting voorgelegd aan de Rechtbank te Roermond, onverminderd het recht van BSS om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van wederpartij, met inachtneming van lid 3.

3. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende of nieuwe overeenkomsten met een wederpartij met een woon/vestigingsplaats in een land dat niet is toegetreden tot het EEG-Executieverdrag worden beslecht door arbitrage volgens het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut zoals dat gold 3 maanden voor het sluiten van de overeenkomst in verband waarmee het geschil is ontstaan. De plaats van arbitrage is Amsterdam.

 

 

Panningen, juli 2018.